W ochronę podkowca małego angażuje się wiele podmiotów. Obok udziału w działaniach projektu LIFE Podkowiec+ realizowane są także własne inicjatywy. Pisaliśmy o remoncie kościoła, prowadzonym przez parafię w Łukowicy i o obserwatorium nietoperzy w Wapienniku Łaskawy Kamień. RDOŚ w Katowicach przeprowadził zabezpieczający przed zawaleniem remont jaskini Szachownica (nie zimują tam wprawdzie podkowce, ale za to licznie nocki duże).

Właśnie rozpoczęły się trzy projekty realizowane przez Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska w Opolu, Krakowie i Rzeszowie, dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Poniżej kilka zdjęć związanych z tymi przedsięwzięciami – prace już rozpoczęte, niektóre obiekty planowane do remontu, nietoperze ze stanowisk, które będą remontowane.

Opolska RDOŚ realizuje projekt Ochrona in situ wybranych siedlisk i gatunków w opolskich obszarach Natura 2000. Jednym z kilku przedsięwzięć realizowanych w tym projekcie jest remont dachu kotłowni w Sławniowicach w celu utrzymania cech siedliska podkowca małego. Obiekt położony na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka jest kluczowym stanowiskiem dla podkowca małego w Polsce.

Małopolski projekt pt. Ochrona nietoperzy i siedlisk kserotermicznych w Małopolsce zakłada remonty dachów w ośmiu ostojach podkowca małego oraz budowę platform na guano w dwóch ostojach. Łącznie dzięki projektowi zachowanych zostanie 9 stanowisk letnich nietoperzy (podkowca małego, nocka orzęsionego i nocka dużego), zabezpieczone zostanie 1 stanowisko zimowe, poprawione warunki w otoczeniu 10 kolonii letnich (pielęgnacja i dosadzanie zieleni, optymalizacja oświetlenia), oraz poprawione warunki siedliskowe wewnątrz 15 stanowisk letnich. W kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa we Florynce, stanowisku nocków dużych, podkowców małych i gacków brunatnych, już rozpoczęły się prace remontowe.

Rzeszowski RDOŚ otrzymał dofinansowanie na projekt Ochrona zagrożonych gatunków nietoperzy w ramach sieci Natura 2000 w województwie podkarpackim. Przewidziano remonty dachów i konstrukcji budynków, budowę platform na guano i prace adaptacyjne w koloniach letnich. W ramach ochrony zimowisk nietoperzy zaplanowano ograniczenie dostępu ludzi do miejsc hibernacji nietoperzy, adaptacje, umożliwiające zajmowanie nowych i polepszające warunki w już zajmowanych stanowiskach hibernacyjnych. Ponadto stwarzane będą nowe miejsca ukrycia/rozrodu w siedliskach leśnych. Wszystkie działania ochrony czynnej przewidziane są do realizacji w 6 obszarach Natura 2000