Współpraca

  • Urzędy
  • Właściciele
  • Organizacje ochrony nietoperzy
  • Projekty LIFE
  • Placówki naukowe
  • Ośrodki edukacyjne

W ramach projektu LIFE Podkowiec+ PTPP „pro Natura” współpracuje z wieloma podmiotami i osobami indywidualnymi.

Planowanie

Przy wyznaczaniu zadań ochronnych, planowaniu remontów i adaptacji, podstawowym partnerem są władze i instytucje ochrony przyrody (RDOŚ parki krajobrazowe, parki narodowe), ochrony zabytków, samorządy, Lasy Państwowe, właściciele terenów i obiektów objętych działaniami. Eksperci PTPP „pro Natura” wnoszą wkład w przygotowanie i uzgadnianie zadań ochronnych dla obszarów NATURA 2000, w których występują nietoperze, uczestniczą w konsultacjach społecznych i seminariach, szkoleniach. Urzędy konsultują, opiniują i wydają pozwolenia na przeprowadzenie prac, na które potrzebna jest także zgoda właścicieli i zarządzających.

Remonty i adaptacje

W realizacji działań ochronnych uczestniczy przede wszystkim zespół projektu oraz podwykonawcy, którzy zatrudniani są przede wszystkim do prac wymagających specyficznych uprawnień i umiejętności, takich jak np. wymiana poszycia dachowego lub wykonanie projektów budowlanych. Zdarza się, że remont obiektu jest wykonywany po części przez właściciela, a tylko w części istotnej dla nietoperzy angażowane są środki projektu. W takich sytuacjach konieczna jest ścisła koordynacja prac oraz nadzór przyrodniczy nad sposobem ich wykonywania.  W kilku wypadkach nadzór prowadzony był także nad remontami budynków i urządzaniem zieleni w obiektach remontowanych bez udziału projektu Podkowiec+.

Monitoring

Monitoring populacji nietoperzy prowadzony jest przez zespół projektu, przy ścisłej współpracy z osobami i instytucjami prowadzącymi własne badania. Ma to znaczenie nie tylko dla ograniczenia nakładu pracy, ale jest bardzo ważne dla nietoperzy, których nie należy niepokoić ponad niezbędne minimum.

Promocja

Promocja (informowanie o projekcie, jego celach, działaniach i efektach), ze swej natury zakłada szeroką współpracę z mediami, portalami internetowymi, instytucjami edukacyjnymi itp. W zakładce Wyśledzili nas można znaleźć linki do materiałów na temat projektu lub ochrony nietoperzy przez PTPP „pro Natura” opublikowanych przez rożne media. Po jednym odcinku poświęcono projektowi w serialach telewizyjnych Misja Natura i Tańczący z Naturą.

Współpraca międzynarodowa

Projekt PODKOWIEC+ należy do największych i najważniejszych projektów ochrony nietoperzy w Europie. Taką opinię wyrażają czołowi europejscy chiropterolodzy. Wynika to z wieloletniej współpracy PTPP „pro Natura” z ośrodkami zajmującymi się badaniami i ochroną tych ssaków. Koordynator i asystent projektu brali udział w EBRS (europejskim sympozjum chiropterologicznym) w Chorwacji, a większość zespołu uczestniczyła w wymianie z przodującą w ochronie podkowców organizacją brytyjską – Vincent Wildlife Trust.

Wykaz instytucji zaangażowanych w realizację projektu LIFE Podkowiec+