Cele projektu

  • Chronione gatunkiPodkowiec mały, Nocek orzęsiony, Nocek duży
  • Zasięg geograficznyPołudniowa Polska
  • MetodyCzynna ochrona stanowisk i siedlisk

Głównym celem projektu jest zachowanie krajowych populacji najbardziej zagrożonych gatunków nietoperzy, ze szczególnym uwzględnieniem podkowca małego, nocka orzęsionego i nocka dużego oraz stworzenie warunków do wzrostu ich liczebności. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

  • zabezpieczenie przed zniszczeniem najbardziej zagrożonych stanowisk nietoperzy
  • polepszenie warunków bytowych w najcenniejszych stanowiskach nietoperzy
  • zwiększenie bezpieczeństwa nietoperzy w obrębie schronień, w ich bezpośrednim otoczeniu oraz na trasach przelotów na żerowiska
  • zmianę wizerunku nietoperza w odbiorze społecznym, uświadomienie społecznościom lokalnym, że warto chronić nietoperze, ponieważ są one jednym z bogactw naturalnych regionu
  • zainicjowanie skutecznych mechanizmów ochrony nietoperzy, które działać będą po zakończeniu projektu w oparciu o korzyści jakie właściciele mogą czerpać, dzięki zachowaniu terenów (obiektów) o kluczowym przyrodniczym znaczeniu.

 

Projekt LIFE PODKOWIEC+ objął opieką trzy spośród siedmiu gatunków nietoperzy chronionych Dyrektywą Siedliskową UE.

Podkowiec mały (Rhinolophus hipposideros)

Jeden z najmniejszych nietoperzy, ważący zaledwie 3,5-10 gramów. Zjada muchówki, ćmy, siatkoskrzydłe, niekiedy pająki i wije.

W Polsce osiąga północną granicę zasięgu i jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem.

Jest ściśle osiadły, rzadko przemieszcza się dalej niż 10km. Wszystkie ważne elementy środowiska muszą się znajdować w pobliżu i dlatego jest tak podatny na wytępienie.

Działania ochronne doprowadziły do wzrostu liczebności podkowca małego w Polsce z około 120 osobników (dorosłych samic) w roku 1996 do blisko 10 000 osobników w roku 2015.

rewizyta7

Nocek orzęsiony (Myotis emarginatus)

Średniej wielkości nocek, ważący 7-15 gramów, o rozpiętości skrzydeł do 25cm. Jego pożywienie to muchówki, komary, ćmy i pająki sieciowe. Pokarm chwyta w locie, ale niekiedy zbiera z liści nawet poczwarki motyli.

Jest gatunkiem ciepłolubnym, w Polsce jego zasięg pokrywa się z występowaniem podkowca małego. Oba gatunki często współwystępują w tych samych obiektach.

Liczebność nocka orzęsionego spadała po latach pięćdziesiątych XXw, w efekcie stał się gatunkiem rzadko spotykanym. Obecnie liczebność nocka orzęsionego wzrasta, stan w roku 2015 można oszacować na kilka tysięcy osobników.

Nocek duży (Myotis myotis)

Należy do największych krajowych nietoperzy, o masie 25-40g i rozpiętości skrzydeł do 44cm. Zbiera z gruntu duże owady, zwłaszcza chrząszcze z rodziny biegaczowatych, ponadto wije i pająki. Co ciekawe, przy wyszukiwaniu pokarmu często nie korzysta z echolokacji, a nasłuchuje dźwięków wydawanych przez ofiary.

W Polsce występuje nie tylko w Krainie Podkowca, ale spotykany jest głównie na południu i zachodzie kraju.

Nocek duży gromadzi się w duże kolonie rozrodcze, na strychu objętego projektem LIFE PODKOWIEC+, kościoła pw. Świętego Mikołaja we Wleniu zlokalizowana jest jedna z największych kolonii rozrodczych w Polsce, licząca do 2 tysięcy osobników.

Paszowice_08-09-2013_004

W Polsce utworzono szereg obszarów Natura 2000, mających zabezpieczyć zagrożone siedliska i gatunki, w tym nietoperze. Niektóre obszary Natura 2000 zostały utworzone wyłącznie dla nietoperzy, wtedy zdarza się, że obejmują głównie budynek lub jaskinię, gdzie te ssaki gromadzą się w okresie rozrodu lub zimowania.